Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van AJM Steigerhout,

hierna te noemen de opdrachtnemer.

2. De wederpartij van AJM Steigerhout zal verder in deze algemene
voorwaarden worden aangeduid als de opdrachtgever.

3. Afwijkingen van bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing
indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk (zie punt 5) zijn overeengekomen.

4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per e-mail, per fax of
enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der technieken en de in
het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van de schriftelijke aanvaarding door de
opdrachtgever van het aanbod.

2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
de opdrachtnemer onverwijld langs de elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Indien de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, is er geen sprake van een overeenkomst.

3. Mondelinge afspraken zijn pas bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door de
opdrachtnemer.

4. Aanvullingen en/ of wijzigingen van de overeenkomst worden eerst na schriftelijke
bevestiging door de opdrachtnemer bindend.

1. Alle aanbiedingen en offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, indien het een
beperkte geldigheidsduur heeft.

2. De in de offerte vermelde prijzen c.q. tarieven zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling
door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien deze gegevens gewijzigd worden, kan
dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.

3. Getoonde en/ of verstrekte modellen en voorbeelden alsmede opgaven van afmetingen,
materialen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de
website van de opdrachtnemer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter
aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

4. De opdrachtnemer is gerechtigd de kosten die verbonden zijn aan de offerte bij de
opdrachtgever in rekening te brengen, mits de opdrachtnemer de opdrachtgever vooraf
op deze kosten heeft gewezen.

1. Zodra een opdracht geplaatst/ bevestigd wordt dan wordt er een overeenkomst
aangegaan.

2. Annulering van opdracht cq. bestelling is mogelijk binnen de termijn van 14
dagen. De werkzaamheden van opdrachtnemer betreffen op maat gemaakte
projecten. Bij annulering van de opdracht is de opdrachtnemer gerechtigd om de
gemaakte kosten (het aanschaffen en op maat maken van materialen) in rekening
te brengen bij de opdrachtgever.

3. Indien de opdrachtnemer zorgdraagt voor het bezorgen cq verzenden van het op
maat gemaakte product zullen de dagprijs van brandstof-en verzendkosten
gehanteerd worden. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor schade en/of vermissingen bij een verzonden product.

4. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die
ontstaat bij het, door de opdrachtgever, af te halen en transporteren van het
product.

1. De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten
verrichten, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.

1. De opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de
werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer als fatale termijnen worden
beschouwd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien de zaken zijn geleverd, komen zij voor risico van de opdrachtgever.

3. Indien de opdrachtnemer een deellevering doet, mag hij de deellevering afzonderlijk
factureren.

4. De opdrachtnemer is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van
de opdrachtgever vooruitbetaling of zekerheid van de opdrachtgever te verlangen,
alvorens tot levering over te gaan c.q. met de werkzaamheden te beginnen.

1. Indien er een uurtarief is overeengekomen, gelden de uurtarieven voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van algemeen erkende feestdagen. Ingeval van onenigheid over het aantal bestede uren, is de urenregistratie van de opdrachtnemer bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de opdrachtgever.

1. Meer – en minderwerk ontstaat ingeval van wijzigingen in de overeenkomst en ingeval
van onvoorzienbare kostenverhogingen of- verlagingen en afwijkingen van verrekenbare
en/of geschatte hoeveelheden.

2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen partijen te zijn overeengekomen en dient
schriftelijk te worden bevestigd.

3. De verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats bij de afrekening.

1. betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en} voldoet, is de
opdrachtnemer gerechtigd, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn,
het factuurbedrag met 30,00 per maand te verhogen. Indien het nog verschuldigde
bedrag inclusief de wettelijke rente verschuldigd niet wordt voldaan dan is de

opdrachtnemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in
rekening te brengen.

3. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare
facturen die het langst openstaan.

1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, met inbegrip overlijdensletselschade,
gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, tenzij de

schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer

2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het
bedrag van de door de assuradeur in het voorkomende geval te verstrekken uitkering,
voor zover de opdrachtnemer hiervoor verzekerd is.

3. Indien de opdrachtgever materialen en/of onderdelen beschikbaar stelt, dan is de
opdrachtnemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter
nimmer voor de materialen en/of onderdelen zelf.

4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan het geleverde die is ontstaan
door:


ondeskundig gebruik van de gebruiksaanwijzingen, adviezen en/of instructies;


fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens en/of materialen;


dat de opdrachtgever zelf of een derde in opdracht reparaties of andere bewerkingen

c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

5. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden.

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een niet- toerekenbare
tekortkoming aan de zijde van de opdrachtnemer, zijn leveranciers of de door zijn
ingeschakelde derden. Bijvoorbeeld oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, staking en
uitsluiting van werknemers, brand, natuurverschijnselen, weeromstandigheden enz.

2. Indien er sprake is van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst op te schorten zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.

3. Indien de periode van overmacht langer dan 2 maanden duurt, is een ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden
te zijn aan de ander partij.

4. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de
opdrachtgever gehouden zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer tot aan dat
moment na te komen.

1. De opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van het geleverde tot het tijdstip waarop de opdrachtgever aan al zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

2. Indien er een eigendomsvoorbehoud rust op het geleverde, mag het geleverde door de
opdrachtgever niet verkocht of verpand worden.

3. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op het geleverde waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

4. De opdrachtgever is verplicht het geleverde waarop een eigendomsvoorbehoud rust
zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van de opdrachtnemer te bewaren.

1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt;


na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen

niet zal nakomen;


de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of niet
voldoende is.

2. Indien de opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

3. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, heeft de opdrachtnemer
recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en
indirect ontstaan.

4. In geval van (aanvraag van} surseance van betaling of faillissement, beslaglegging,
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de opdrachtnemer vrij om de
overeenkomst met directe ingang zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke
tussenkomst te ontbinden. De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever
zijn in dit geval onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de
werkzaamheden die al zijn verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte
materialen en voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

2. Geschillen zullen worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter.

3. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een
opdrachtgever die gevestigd is buiten Nederland, is de opdrachtnemer gerechtigd naar zijn keuze de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de opdrachtgever gevestigd is.